Inspecció d´Hisenda: el que has de saber perquè tot surti bé

Documents, terminis i possibles sancions. Les inspeccions són aleatòries, així que poden fer-te una, cap o vàries.

Si ets autònom o empresari al capdavant d'una pime has de saber que Hisenda pot estar a punt de fer-te una inspecció. La recerca de possibles casos de frau ha provocat que augmenti el nombre d'inspeccions entre autònoms i pimes. Saps quins documents investiguen quan ets objecte d'una inspecció? Coneixes el procediment? Per donar resposta analitzem el document publicat per Captio, plataforma especialitzada en gestió de despeses i viatges d'empresa, que ha analitzat totes les casuístiques possibles.

Notificació de la inspecció

Per començar, cal saber que aquest tipus d'inspeccions són aleatòries. Per tant, poden produir-se una vegada, diverses o cap. En qualsevol cas, Hisenda fa una notificació prèvia d'aquesta investigació. Per a això, hi ha tres modalitats:

  • Per correu ordinari: l'obligat tributari rep un correu postal amb la notificació corresponent.
  • Notificació telemàtica: a través de la seu electrònica, la coneguda com DEH (adreça electrònica habilitada).
  • In situ: és possible que un representant de l'Agència Tributària es personi a la seu de l'empresa o al domicili de l'autònom i ho notifiqui a persona. Si és així, l'empleat públic lliurarà a l'interessat la informació de la inspecció (dia, lloc i hora), així com la documentació que haurà de portar.

Un cop rebuda és recomanable tenir molt present la data que se li ha assignat, així com tota la documentació que ha de preparar. El normal és que s'hagi de tenir tot a punt en un termini màxim d'uns deu dies.

Documentació en una inspecció d'Hisenda i possibles infraccions

L'empresari o autònom al que se li vagi a realitzar una inspecció se li s'examinaran els següents documents:

  • Declaracions.
  • Autoliquidacions.
  • Comunicacions de dades.
  • Sol·licituds presentades per qualsevol impost.
  • Comptabilitat de l'activitat empresarial: els llibres de comptes, fitxers, factures, tot tipus de justificants, registres, arxius informàtics, etc.

No tenen per què investigar tot, però cal tenir tot en ordre i justificat, per si és un dels documents que requereixen. Per això, portar la comptabilitat al dia i de la manera més ordenada possible. Fins i tot, tal com asseguren des Captio, comptar amb un professional que ajudi en aquest moment és també una bona idea.

Entre les possibles infraccions que el responsable d'Hisenda pugui trobar, aquest les classifica en tres: lleus, greus i molt greus. Aquesta classificació és directament proporcional a la possible multa.

Una de les més comunes és l'ocultació de dades. És a dir, que falti informació d'operacions, ingressos, justificants, etc. Per això, cal guardar cada document empresarial.

En segon lloc, el que s'anomena utilització de mitjans fraudulents. Entre ells es troben: les anomalies en comptabilitat o llibres de registre i les factures o justificants falsos o falsejats.

Fases de la inspecció d'Hisenda

Un cop es rep la notificació de la inspecció de l'Agència Tributària és important conèixer el procés de la investigació i els passos habituals per evitar així caure en els errors principals.

Per Captio, des del moment en què es rebi la notificació, sigui per la via que sigui, cal començar a recopilar la documentació. Així com agendar el dia de la compareixença. Establint tasques o dates intermèdies que siguin necessàries per arribar a la data de la compareixença amb el necessari per justificar qualsevol qüestió en dubte.

Per a la compareixença, és aconsellable arribar amb temps i mostrar tranquil·litat durant la conversa. Contestar les preguntes de forma educada i no voler donar més explicacions de les que demanen.

En funció de la citació, la següent fase seria la de comptabilitat. Si és la Dependència de la Inspecció qui ha citat a l'autònom o empresari, cal aportar els documents comptables de l'activitat. No obstant això, si la citació és de la Dependència de Gestió Tributària, no cal portar-los.

Un cop finalitza la reunió amb l'Agència Tributària, es generen uns documents que es coneixen com a diligències. En ells es recullen fets, no fonaments de dret. És important que se sol·liciti com declaració de l'empresari o autònom la disconformitat amb alguna cosa, en cas que així sigui.

Finalment, l'acta. S'hi mostra la conformitat o disconformitat amb els fets que s'imputen. És important signar si s'està o no d'acord perquè aquest document no es pot recórrer.

No obstant això, pot acabar arribant una multa de l'Agència Tributària, i l'empresari o autònom cregui que és injusta. En aquest cas, pot recórrer de dues maneres (només una de les dues):

  • Mitjançant recurs de reposició. S'utilitza per demanar una segona revisió i es té un mes per sol·licitar-la.
  • Reclamació econòmic administrativa. S'ha de presentar a un organisme desvinculat, perquè sigui imparcial. També es té un mes de termini

Font: Cinco días